PROGRAMM

VALIMISLIIDU #PAREM KOHILA VALIMISPROGRAMM 2017

Mida meie teeme:

 • GÜMNAASIUM KUI VALLA ARENGUMOOTOR

Seisame kindlalt Gümnaasiumiastme säilimise eest Kohilas. Gümnaasium on Kohila valla elukvaliteedi tõstja ja tõmbekeskus, toetades otsust, miks pered otsustavad Kohilasse elama tulla. Gümnaasium on tugeva ja jätkusuutliku valla tunnuseks ja uhkuseks.

 

 • EHITAME KOHILASSE UJULA JA SPAA

Ujumisoskus on hädavajalik kõigile ja spaa-teenused ei ole luksuskaup, vaid teenus, millele võiks olla juurdepääs kõigil, kes soovivad tervislikult oma elu elada. Kohila vallal on eeldusi, et ehitada omavahendite  ja erinevate toetuste abil ujula ja spaa. Kompleks oleks hommikul ja päeval avatud lasteaialastele ning koolinoortele ujumisõpetuseks ja ülejäänud aegadel kõikidele külastajatele.

 

 • UUED ELAMUARENDUSPROJEKTID KOGU VALLAS

Kohila vallas on moodsate elamispindade nappus. Algatame uusi elamuarendusprojekte, alustades valla uue  üldplaneeringu koostamist ja detailplaneeringuid.
Teeme kortermajade ja ühepereelamute planeerimisel tõhusat koostööd kinnisvaraarendajatega, et ehitada Kohila valda uusi elamuid. Oleme aktiivsed läbirääkimispartnerid, leidmaks kõigile osapooltele kasulik lahendus. Soodustame planeeringutes optimaalseid ja kaasaja nõuetele vastavaid kinnistute suurusi.

 • EDENDAME VÄIKEETTEVÕTLUST

Väikeettevõtlus on valdkond, mis toob kaudselt vallale raha sisse, loob töökohti ning elavdab elu- ja tegevuskeskkonda. Otsime ettevõtjaid ja investoreid, kes tooksid oma majandusliku tegevuse Kohila valda. Tegeleme aktiivselt valla turundamisega uute investeeringute leidmise eesmärgil. Rajame paindliku töövormi jaoks kaugtöökeskuse. Korraldame Ameerika eeskujul Väikeste Poodide Laupäeva ja erinevaid tänavafestivale.

Lisaks peame oluliseks:

HALDUSKORRALDUSE SUUNAD

 • Esimene etapp haldusterritoriaalsest reformist on lõpetatud. Võimaliku maakondliku reformi puhul toetab meie valimisliit Kohila valla liikumist Harjumaa alla, kuhu ta ajalooliselt kuulub.
 • Toetame Juuru valla seitsme küla selgelt väljendatud soovi kuuluda Kohila valda.

VALLA JUHTIMISMUDELI JA -KULTUURI UUENDAMINE

 • vähendame vallavolikogu komisjonide arvu;
 • suurendame külade rolli, luues vallavanema juurde külavanemate kogu, kes kaasab probleemide lahendamisse külade elanikud;
 • loome uue valitsemisstruktuuri. Soovime rakendada eelkõige Kohila valla kodanike erialast potentsiaali;
 • läheme üle tulemuspõhisele eelarve aruandele ja jätkame kaasava eelarvega;
 • panustame Kohila kui Tallinna lähivalla valla mainekujundusse, hoolitsedes professionaalselt selle positiivse kuvandi eest.

SOTSIAALSE HEAOLU SUURENDAMINE

 • loome Kohilasse lisaks ühe perearstipraksise;
 • loome koordinaatori ametikoha, kes tegeleb vanemaealiste kaasamisega ühiskondlikku ellu. Liitume rahvusvahelise algatusega „Rattasõit igas vanuses“: http://cyclingwithoutage.org/
 • väärtustame vabatahtlikku tööd ja sotsiaalset ettevõtlust.

 

HARIDUS JA KULTUUR

 • parandame Kohila Gümnaasiumi infrastruktuuri;
 • seisame õpetajate autoriteedi väärtustamise eest;
 • toetame Mõisakooli ja teisi erahariduslikke algatusi;
 • tagame Aespa lastehoiuteenuse toimimise;
 • toetame Hageri algklasside jätkamist;
 • hoiame Kohila kooli ja valla lasteaedade õpetajate palgad väärikal ja konkurentsivõimelisel tasemel;
 • rajame keraamikagalerii;
 • toetame Hageri muuseumi arengut;
 • toome valda rohkem kultuurisündmusi;
 • toetame seltside algatusi valla kultuurielu mitmekesistamisel.

LIIKUV JA TERVE KOHILA

Väikeste tegudega saab elu ilusamaks – vaatame süsteemselt ja terviklikult üle, kas kõikjal kus vaja, saab Kohila vallas jalgratast parkida, pargipingil istuda, lillepeenarde ilu nautida, tervislikke eluviise viljeleda.

 • rajame suusaradade ja terviseradade võrgustiku Kohilas;
 • loome RMK plaanitava matkaraja äärde virgestus- ja puhkevõimalused;
 • muudame Kohila valla kergteed jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks;
 • toetame Keila jõe promenaadi ehituse jätkamist vastavalt Kohila valla ruumikavale. (koostanud MTÜ Linnalabor 2016). Panustame veeliikluskultuuri arendusse Keila jõel;
 • võtame Kapa männiku varestelt üle ja loome sellest kauni puhkekoha koos seikluspargi ja lauatennisealaga.

 

ALEVIKE JA KÜLADE VÕRGUSTIK

 • tihendame koostööd naabervaldadega ning kaitseme Kohila huve maakonnaplaneeringu raames piirkonna asustuse, sotsiaalse taristu ja transpordi planeerimisel, vältides teenuste dubleerimist;
 • toetame Sutlema-Hageri-Kohila ja Urge–Salutaguse kergtee ehitamist;
 • toetame Kohila valla kergliiklusteede ühendamist Harjumaa kergliiklusteede võrgustikuga;
 • jätkame Aespa–Vilivere vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist;
 • toetame nutika rohelise energia ja lokaalsüsteemide arendamist;
 • Vilivere, Aespa ja Hageri piirkonna turvalisuse tagamiseks ehitame välja otstarbeka turvakaamerate süsteemi, loome tingimused vabatahtliku päästekomando rajamiseks Aespale või Hagerisse ning eeltingimused abipolitseinike arvu kasvuks ja aktiivseks patrulltegevuseks koostöös naabervaldadega;
 • leiame võimalused elamupiirkondadesse tolmuvabade ligipääsuteede rajamiseks;
 • suurendame vallas valgustatud tänavate ja kergliiklusteede hulka.

ÜHENDUSED JA LIIKUMISVABADUSED

 • eelistame keskkonnasäästlikke transpordilahendusi ja panustame ühistranspordi arendamisse – toetame Tallinna liikuvuskavas osalemist;
 • kujundame sildadest omanäolised ühendusteed, kaasates kunsti- ja disainiüliõpilasi;
 • koostöös Eesti Raudteega vaatame üle Kohila vallas olevate raudtee müratõkete loomise vajalikkuse;
 • tagame valla külalistele hästi toimivate infosüsteemide (tänavaviidad, koduleht, nutirakendused, infokeskus) abil mugava viibimise Kohilas;
 • toetame ülevallalise valguskaablivõrgu Digikond projekti elluviimist ja loome tasuta WIFI-alad Kohila valla suurematesse asumitesse.

 

OLEME SEISAKU VASTU KOHILA VALLAS!