LIIKUVUS JA TARISTU

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Süsteemne teehoiukava

Kohila vallas on olemas teehoiukava, kuid sellest ei peeta kinni. Kehtestatud ei ole muid kohalikke regulatsioone, millele teehoid tugineks. Puudulik on ühistransporditeenuse teave.

 • koostame pikaajalise teehoiukava ja järgime seda tööde planeerimisel;
 • tagame vallas hästi toimivate infosüsteemide toimimise (tänavaviidad, koduleht, nutirakendused, infokeskus), mis teeb valla külalistele Kohilas viibimise mugavaks.
Taristu

Kõvakattega tänavate osakaal Kohila vallas on alla 50% ning teede rahastamine võiks olla suurem. Erinevad kaasaegsed taristu osad ei ole vallas igal pool kättesaadavad.

 • osaleme Rapla- ja Harjumaa teede- ja transpordivõrgu arengukavade ning planeeringute koostamise protsessides, koostöö Transpordiametiga;
 • omavalitsuse avaliku ruumi arendamiseks ja suurprojektide elluviimiseks peame oluliseks kaasata maksimaalselt Euroopa Liidu struktuurfondide raha;
 • toetame Hageri-Kohila maantee rekonstrueerimist;
 • jätkame teede (sh elamupiirkondade ligipääsuteede)  tolmuvabaks muutmisega ning tagame kiire ja vajaduspõhise lumetõrje kõikjal;
 • teeme lahendustele suunatud ja tõhusat koostööd Sakuga kahe valla ühiste probleemide lahendamiseks (lasteaed, kool, kommunaalteenused jms) ning kahe tõmbekeskuse ühendamiseks Kohila-Vilivere-Kiisa suunal;
 • jätkame Aespa–Vilivere vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist;
 • koostöös Eesti Raudteega vaatame üle Kohila vallas olevate raudtee müratõkete loomise vajalikkuse;
 • suurendame vallas valgustatud tänavate ja kergliiklusteede hulka;
 • edendame ja suuname investeeringud Kohila küladele (Kohila valda kuuluvad ka tema külad);
 • toetame nutika rohelise energia arendamist;
 • Vilivere, Aespa ja Hageri piirkonna turvalisuse tagamiseks ehitame välja otstarbeka turvakaamerate süsteemi, loome tingimused vabatahtliku päästekomando rajamiseks Aespale või Hagerisse ning eeltingimused abipolitseinike arvu kasvuks ja aktiivseks patrulltegevuseks koostöös naabervaldadega.
Transpordi kättesaadavus ja kaasamine

Rahulolu ühistranspordi, sõiduteede ja tänavatega on puudulik ning jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalused võiksid olla paremad, kui nad praegu on.

 • eelistame keskkonnasäästlikke transpordilahendusi ja panustame ühistranspordi arendamisse – toetame Tallinna liikuvuskavas osalemist;
 • vaatame kriitilise pilguga üle ühistranspordi tegelikud vajadused ning võtame käsile ka nõudepeatuste teema;
 • toetame ühistranspordi tasuta kättesaadavaks tegemist Kohila valla elanikele, et Tallinna linna ja Harjumaa elanikele pakutud hüved jõuaksid ka Kohila valla elanike ja  (tegelike) abivajajateni;
 • otsime võimalusi taaskäivitada marsruuttaksoliin Tallinnaga;
 • viime koolibusside peatused sinna, kus neid tegelikult on vaja ja leiame lahendused turvaliste ootealade rajamiseks;
 • tihendame koostööd naabervaldadega ning kaitseme Kohila huve maakonnaplaneeringu raames piirkonna asustuse, sotsiaalse taristu ja transpordi planeerimisel, vältides teenuste dubleerimist;
 • toetame Kohila valla kergliiklusteede ühendamist Harjumaa kergliiklusteede võrgustikuga (sh. Kohila-Kurtna tee);
 • tegeleme aktiivselt rahastuse otsimisega Urge–Salutaguse-Pahkla; Kohila – Kiisa; Kohila – Vilivere- Kurtna; Sutlema- Aespa ja  Hageri – Adila kergtee ehituseks;
 • kujundame sildadest omanäolised ühendusteed, kaasates kunsti- ja disainiüliõpilasi (esimese sammuna korrastame keskkonnakunsti sümpoosioni raames paberivabriku endise raudteesilla).
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald