KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜLESANDED

Mille eest vastutab kohalik omavalitsus?

Haridus

 • Tagab võimaluse käia lasteaias kõigile 1,5 kuni 7-aastastele oma teeninduspiirkonna lastele;
 • Tagab põhihariduse omandamise võimaluse kõigile valla või linna haldusterritooriumil elavatele koolikohustuslikele lastele;
 • Peab koolikohustuslike laste arvestust ja tagab koolikohustuse täitmise kontrolli;
 • Peab üleval lasteaedu, alg- ja põhikoole, ning huvikoole ja osaliselt gümnaasiumeid ehk katab nende tegevuskulud (hoonete remont, inventari ning õpikute soetamine jm);
 • Asutab, korraldab ümber ja sulgeb üldhariduskoole;
 • Maksab munitsipaalkoolide pedagoogide palgad (kasutades riigieelarvest eraldatud vahendeid nende ülesannete täitmise toetamiseks);
 • Korraldab vajadusel õpilaste sõidu kooli ja tagasi ja tagab toitlustamise õppetöö ajal.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sotsiaalhoolekanne

 • Osutab peamisi sotsiaalteenuseid (koduteenus, üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus);
 • Korraldab eakate, puuetega inimeste ning teiste abivajajate hoolekannet (sh avahoolduse);
 • Korraldab hooldekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamise korraldamine;
 • Osutab vältimatut sotsiaalabi, millega tagatakse inimesele hädavajalik toit, riided, ajutine majutus, sotsiaalnõustamine ja transport elatusvahendite kaotuse või puudumise korral;
 • Määrab ja maksab sotsiaaltoetuseid (toimetulekutoetus, täiendavad sotsiaaltoetused);
 • Korraldab sotsiaalteenuseid vastavalt elanike vajadusele.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rahvatervis ja turvalisus

 • Tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine kohaliku omavalitsuse maa-alal;
 • Elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal
 • Üle 10 000 elanikuga omavalitsused peavad elutähtsa teenuse osutamise korral tagama kaugküttega varustamise, kohaliku tee sõidetavuse ja veega varustamise ja kanalisatsiooni toimepidevuse;
 • Toetab kogukondade omaalgatusi ja kaasab erinevaid osapooli turvalise elukeskkonna kujundamisesse.

Ühiselt koos teiste KOVidega:

 • Elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
 • Maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
 • Rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjurite ohjamiseks;
 • Riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
 • Maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kultuur, sport ja vabaaeg

 • Peab ülal kohaliku omavalitsuse omanduses olevaid raamatukogusid, kultuurimaju, muuseume, spordirajatisi ning muid valdkonna asutusi;
 • Korraldab kultuuri, spordi- ja noosootööd;
 • Pakub toetusi kultuuriprojektidele, noorsootöö projektidele, kultuuriühingutele, noorte tegevuste ühingutele, erahuvikoolidele;
 • Pakub toetusi spordikoolidele- ja klubidele, spordiprojektidele, noorsportlastele jmt;
 • Informeerib elanikke kultuuri- spordi- ja vaba aja võimalustest;
 • Teostab järelevalvet oma territooriumil asuvate mälestiste üle;
 • Täidab muinsuskaitse nõudeid;
 • Toetab aktiivselt kohalikku kultuuri- ja spordielu ning huvitegevust.

Ühiselt koos teiste KOVidega:

 • Kujundab maakonna kultuuripoliitikat;
 • Korraldab üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondlikku tööd;
 • Säilitab maakonna ja kohaliku identiteedi järjepidevust.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Elamu- ja kommunaalmajandus ning liikuvus

 • Koostab oma territooriumil üld-, detail- ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid;
 • Annab välja projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid;
 • Teostab riiklikku ehitusjärelevalvet;
 • Hoiab korras kohalikke teid ja tänavaid;
 • Korraldab maakondlikku ühistransporti (bussi- ja laevaliiklust) koostöös riikliku Maanteeametiga läbi selleks moodustatud piirkondlike ühistranspordikeskuste
 • Korraldab elamu- ja kommunaalmajandust ja teenuste (vesi, küte, kanalisatsioon jt) osutamist;
 • Asutab kommunaalteenuseid osutavaid ettevõtteid;
 • Vastutab jäätmemajanduse toimimise eest.

Allikas: https://tarkvalija.eu/kohalike-omavalitsuste-ulesanded/