HARIDUS

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Alushariduse kättesaadavus, mitmekesisus ja kvaliteet

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada võimalus käia lasteaias kõigil 1,5-7-aastastel oma piirkonna lastel, kelle vanemad seda soovivad. Alusharidus peab Kohila vallas olema kättesaadav võimalikult kodu lähedal:

 • leiame võimalusi lasteaiakohtade arvu suurendamiseks vastavalt valla piirkondlikele vajadustele.

Endiselt on omavalitsusi, kus ei suudeta tagada vajalikke lasteaiakohti. Probleemi lahendamiseks tuleks soodustada munitsipaalasutuste kõrvale ka eralasteaedade ja -hoidude teket:

 • toetame erapäevahoidude loomist Kohila vallas.
Koolivõrgu korrastamine ja õpetajate järelkasv

Väikesed kodulähedased koolid on tähtsad, et kooli jõudmise tee ei kujuneks õppija jaoks liiga pikaks. Korrastame koolivõrku nii, et see vastaks valla elanike tegelikele vajadustele:

 • planeerime Aespa kooli ning otsime rahastust projekteerimise ja algatame kooli rajamise;
 • teeme koostööd riigi, kutseõppeasutuste ja ettevõtetega ning hoiame jätkuvalt võimalusterohket õpikeskkonda hea hariduse omandamiseks.

Alla 30-aastaste õpetajate osakaal Kohila vallas ei täida õpetajate järelkasvu kriteeriumit. Lisaks näitab elukestva õppe strateegia vahehindamine, et omavalitsused ja haridusasutused osalevad õpi- ja kasvukeskkonna arendamisele keskenduvates projektides erinevalt.

 • seisame kõigi haridustöötajate autoriteedi säilitamise ja väärtustamise eest;
 • viime sisse tunnustamise preemiad nii õpetajatele kui noorsootöötajatele;
 • hoiame Kohila valla haridusasutuste töötajate palgad väärikal ning konkurentsivõimelisel tasemel;
 • toetame valla haridusasutustes toetava ja motiveeriva õpikeskkonna loomist.

Koolivõrgu korrastamine peab olema protsess, mis ühest küljest toob esile tõhususe, kuid väärtustab teisalt ka kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetame koole kui valla arengumootoreid:

 • seisame kindlalt gümnaasiumiastme säilitamise ja arendamise eest – gümnaasium on Kohila valla elukvaliteedi tõstja ja tõmbekeskus, tugeva valla tunnus ja uhkus, mis toetab ja mõjutab valikuid, miks pered otsustavad Kohila valda elama asuda;
 • toetame Hageri algklasside jätkumist;
 • toetame Mõisakooli tegevuse jätkamist;
 • algatame Aespa kooli rajamise;
 • parandame Kohila valla koolide infrastruktuuri ja ventilatsiooni rajamist;
 • loome gümnaasiumisse projektiõppega seotud tegevuste toetamiseks (projekti)fondi, mille kaudu saavad õpilased sildfinantseerimist oma projektidele;
 • toetame majandus- ja ettevõtlusõpet.
Huvi- ja mitteformaalse hariduse kättesaadavus ja kvaliteet

Tähtis on tagada haavatavate perede laste ligipääs huvi- ja mitteformaalsele haridusele.

 • tagame Kohila valla lasterikaste perede igale lapsele ühe tasuta huviringi.

Huvikoolide arv vallas on olnud samal tasemel, ent huvikooli õppurite arv pidevalt kasvab:

Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine vajab ekstra tähelepanu.

 • toetame noorte kooliväliste jm noorsootöö tegevuste arvestamist formaalhariduses.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada noorsootööd. Kuigi üldine noorsootöö kvaliteeditase on keskmine, on puudujääke nii töötajates ja taristus kui kättesaadavuses.

 • toetame huvihariduse ja -tegevuse rahastuse jätkumist;
 • tunnustame ja toetame parimaid õppureid ning noorsootöös osalejaid;
 • loome süsteemi ning leiame vahendid andekate laste ja noorte märkamiseks ning toetamiseks;
 • viime sisse tunnustamise preemiad nii õpetajatele kui noorsootöötajatele;
 • hoiame Kohila valla haridusasutuste töötajate palgad väärikal ning konkurentsivõimelisel tasemel.
Allikas: https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kohila-vald