AVATUD VALITSEMINE

Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekt “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” toob välja mitmeid trende, millega tuleks poliitikakujundamisel arvestada (www.tarkvalija.eu). Lisaks on toodud statistikat Minu Omavalitsuse lehelt Kohila valla osas.

Muutuv kodanikuosalus

Enamasti arvestatakse kodanikuosalusena hääletamist või kandideerimist volikogu valimistel, kuid muul ajal peavad kodanikud ise teadma, millal, kuidas ja kelle poole oma muredes pöörduda. See kahjuks ei arvesta erinevate ühiskonnagruppide vajadusi ja ootusi.

 • vajadusel loome vallas toimiva külavanemate kogu, kes kaasab probleemide lahendamisse külaelanikke (peame tähtsaks põhimõtet, kus avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel on arvamuste paljusus positiivne ning olulised otsused arutatakse põhjalikult läbi) – tugev ja aktiivne kogukond aitab kohalikku valitsemist tugevdada ja tõhustada;
 • oleme näoga inimeste poole, arvestame rahva arvamust ja soove meie ühise eluruumi arendamisel;
 • vähendame kohalike omavalitsuste info- ja vastuskirjades kantseliiti;
 • kaasame aktiivselt noori valla elu juhtimisse ja arendamisse ning toetame noortevolikogu tegevust;
 • pooldame tihedat koostööd teiste omavalitsustega ning toetame maakonnaülese ja tugevas koostööorganisatsioonis kaasa löömist;
 • vajadusel loome eakate volikogu.
Tugevam ja professionaalsem vabakond

Vabakond areneb tänu nii elatustaseme tõusule kui erinevatele toetus- ja arendustegevustele. Tugev vabakond tõmbab ligi võimekaid eestvedajaid ning nii on KOV-il võimalus oma töös tugineda kohalikule ekspertiisile.

 • soovime rakendada Kohila valla elanike erialast potentsiaali;
 • toetame ja nõustame noorte omaalgatusprojekte ning loome eraldi kaasava eelarve noortele;
 • väärtustame vabatahtlikku tööd ja sotsiaalset ettevõtlust;
 • Planeerime elamuarendust, ettevõtlust ja sotsiaalse infrastruktuuri pikemalt kui neli aastat – aitame kaasa Aespa ja Vilivere sihipärasele arengule teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi osas (teed, tänavad, vesi ja kanalisatsioon jms);
 • panustame Kohila kui Tallinna lähivalla mainekujundusse, hoolitsedes professionaalselt selle positiivse kuvandi eest;
 • toetame endise paberivabriku renoveerimist ja kasutuselevõttu etenduskunstide saali ning kultuuri- õploomelaborina.
Avatud valitsemine

Kohila vallas puudub avatud valitsemise tegevuskava, eelarve täitmine ei ole avalik, puudub tulemuspõhine eelarve aruanne ning elanike rahulolu kaasatusega on puudulik.

 • loome kaasaegse valitsemisstruktuuri  (uuenduslikke lahendusi toetava strateegilise vaate;
 • vähendame vallavolikogu komisjonide arvu ja muudame nende töö efektiivsemaks;
 • hoiame juhtimise avatu ja läbipaistva;
 • läheme üle tulemuspõhisele eelarve aruandele ja jätkame kaasava eelarvega;
 • osaleme rahvusvahelises koostöös ja projektides ning kaasame arendusse projektikirjutaja;
 • toetame tasakaalustatud arengut kogu valla territooriumil ning meie eesmärgiks on jätkuvalt elanikkonna ja tulubaasi kasv ning tasakaalus eelarve;
 • esimene etapp haldusreformist on lõpetatud ning võimaliku maakondliku reformi puhul toetame Kohila valla liikumist Harjumaa alla, kuhu ta ajalooliselt kuulub.