AVALEHT

VALIMISLIIDU #PAREM KOHILA VALIMISPROGRAMM 2021
 
SAAB PAREMINI!

Kohalikel omavalitsustel on olnud võimalus areneda Euroopa Liidu raha abil. See on andnud tugeva impulsi meie koduvalla arenguks. Antud tingimustes on meie Kohila valda arendatud, aga me väidame, et SAAB PAREMINI!

Valimisliit #Parem Kohila koondab endas tegusaid ja ühiskondlikult mõtlevaid Kohila valla elanikke, kel on soov anda arvestatav panus koduvalla arengusse järgmisel valimisperioodil. Palume selleks valijatelt mandaati.

Valimisliidu #Parem Kohila visiooniks on aastaks 2025 olla 10 000 õnneliku inimese vald – Kohila on noorusliku eluhoiakuga kasvav ja tugevnev vald, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad terviklikku elukeskkonda ja ettevõtlust.

Valimisliidu #Parem Kohila logol on Kohila jalakäijate silla kujutis. See on tähenduslik, sest sillad loovad ühenduse külade ja asumite ning sümboolse sideme rahvuste ja põlvkondade vahel.

Jagame valimisliidus #Parem Kohila ühiseid väärtusi:
 • Hoolivus – iga vallakodanik on kogukonnale väärtuseks! Igale elanikule enese arendamise, laste kasvatamise ja väärikalt vananemise võimaluste tagamine.
 • Kaasatus – vallaelanike kaasamine otsuste tegemisse. Kõigil on võimalus osaleda ühiskondlikus elus ja tunda end vajalikuna. Toetame külade algatusi.
 • Innovaatilisus – uute ideede ja lahenduste leidmine ja rakendamine. Võtame eeskuju maailma parimate omavalitsuste headest kogemustest. Teeme koostööd Eesti erinevate institutsioonidega kõikides eluvaldkondades, rikastamaks Kohila valla elu.

 

 

MIDA MEIE TEEME:
EHITAME KOHILASSE UJULA
 • Kvaliteetne kodulähedane haridus ja mitmekülgsed sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks ja piirkonna arenguks. Kohila vallal on eeldusi, et ehitada omavahendite ja erinevate toetuste abil kaasaegne ujula ning spordi- ja vabaaja veetmise kohad. Kompleksid oleksid kasutamiseks nii lasteaialastele kui koolinoortele ujumisõpetuseks, sportimiseks ning avatud ka kõigile teistele huvilistele. Kompleks toetab lasteaialaste ja koolinoorte ujumisõpetust, sportimist, tervislikke eluviise.
ÜHENDUSED JA LIIKUMISVABADUSED
 • Vaatame kriitilise pilguga üle ühistranspordi tegelikud vajadused, aktuaalne on nõudepeatuste teema. Toetame ühistranspordi tasuta kättesaadavaks tegemist Kohila valla elanikele.
 • Teeme tõhusat koostööd Saku vallaga sh. kahe tõmbekeskuse ühendamiseks Kohila-Vilivere-Kiisa suunal.
 • Osaleme Rapla- ja Harjumaa teede- ja transpordivõrgu arengukavade ning planeeringute koostamise protsessides, koostöö Transpordiametiga.
ALEVIKE JA KÜLADE VÕRGUSTIK
 • Pikaajalise teehoolduskava koostamine ja selle järgimine tööde planeerimisel.
 • Toetame Urge–Salutaguse; Kohila – Kiisa; Sutlema- Aespa ja Hageri – Adila kergtee ehitamist.
 • Toetame Kohila valla kergliiklusteede ühendamist Harjumaa kergliiklusteede võrgustikuga (sh. Kohila-Kurtna tee).
 • Jätkame Aespa–Vilivere vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist.

Pikemat programmi liikuvuse ja taristu osas näed SIIT.

LIIKUV JA TERVE KOHILA
 • Rajame suusaradade ja terviseradade võrgustiku Kohilas.
 • Muudame Kohila valla kergteed jalakäija- ja jalgrattasõbralikumaks, mobiliseerime jalgsi-ratta-kergliikujate võrgustiku/kogukonna.
 • Laiendame noorte värskes õhus vaba aja veetmise võimalusi erinevates valla piirkondades.

Pikemat programmi tervise osas näed SIIT.

HARIDUS JA KULTUUR
 • Toetame erapäevahoidude loomist Kohila vallas.
 • Jätkame Kohila Paberivabriku arendust etenduskunstide, näituste ja kino ruumideks.
 • Loome süsteemi ja leiame vahendid andekate laste märkamiseks ja nende arengu toetamiseks.

Pikemat programmi hariduse osas näed SIIT ning kultuuri osas SIIT.

KOOLID KUI VALLA ARENGUMOOTOR
 • Seisame kindlalt gümnaasiumiastme säilimise ja arengu eest Kohilas. Gümnaasium on Kohila valla elukvaliteedi tõstja ja tõmbekeskus, toetades ning mõjutades valikuid, miks pered otsustavad Kohilasse elama tulla. Gümnaasium on tugeva ja jätkusuutliku valla tunnus ja uhkus.
 • Toetame Hageri algklasside jätkamist.
 • Toetame Mõisakooli tegevuse jätkamist.
 • Algatame Aespa kooli rajamise.
KESKKONNAHOID
 • Toetame keskkonnasõbralikku valla arengut, väärtustame loodust ja rohelist keskkonda.
 • Taastame regulaarse suur- ja ohtlike jäätmete tasuta kogumise.
 • Koostame valla kliimakava, mille alusel taotleda raha roheinvesteeringuteks.

Pikemat programmi keskkonna osas näed SIIT.

EDENDAME MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTLUST
 • Taastame ettevõtjate ümarlaua traditsiooni, kaasame neid valla arenguprotsessi. Toetame ettevõtjate ühingu loomist. Tööstuspärandi klaster.
 • Toetame ettevõtteid kohaliku kogukonna jaoks huvitavate ürituste ja erinevaid (tänava)festivalide korraldamisel.
 • Toetame maleva- ja praktikakohti Kohila vallas, tehes tõhusat koostööd valla erinevate ettevõtetega.

Pikemat programmi mikro- ja väikeettevõtluse toetamise osas näed SIIT.

UUED ELAMUARENDUSPROJEKTID KOGU VALLAS
 • Teeme kortermajade ja ühepereelamute planeerimisel tõhusat koostööd kinnisvaraarendajatega, et ehitada Kohila valda uusi elamuid. Soodustame planeeringutes optimaalseid ja kaasaja nõuetele vastavaid kinnistute suurusi.

Pikemat programmi elamumajanduse osas näed SIIT.

SOTSIAALSE HEAOLU SUURENDAMINE
 • Toetame sotsiaalkorterite kohandamist abivajajale sobivaks.
 • Tagame Kohila valla lasterikaste perede igale lapsele ühe tasuta huviringi.
 • Taastame vallavalitsuses psühholoogi ametikoha.

Pikemat programmi sotsiaalse heaolu osas näed SIIT.

 

Lisaks peame oluliseks:

HALDUSKORRALDUSE SUUNAD
 • Esimene etapp haldusterritoriaalsest reformist on lõpetatud. Võimaliku maakondliku reformi puhul toetab meie valimisliit Kohila valla liikumist Harjumaa alla, kuhu ta ajalooliselt kuulub.
VALLA JUHTIMISMUDELI JA -KULTUURI UUENDAMINE. HALDUSKORRALDUS
 • Suurendame külade rolli, luues vallavanema juurde külavanemate kogu, kes kaasavad probleemide lahendamisse külade elanikud. Peame tähtsaks põhimõtet, kus avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel on arvamuste paljusus positiivne ning olulised otsused arutatakse läbi väga põhjalikult.
 • Oleme näoga inimeste poole, kaasame rahva arvamusi ja soove meie ühise eluruumi arendamisel.
OLEME SEISAKU VASTU KOHILA VALLAS!

Pikemat programmi avatud valitsemise osas näed SIIT.

Meie programmi kajastavat voldikut saad lugeda siin: